CAPITOLUL I - FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ASOCIAŢIEI ŞI DENUMIRE ASOCIAŢIEI

Art.1. Denumirea asociatiei este “Asociatia Oamenilor de Afaceri PRO INVEST“.

Art.2. Asociatia Oamenilor de Afaceri “PRO INVEST“ este persoana juridica româna de drept privat, se constituie si se organizeaza in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu toate modificarile ulterioare, de catre membrii fondatori (cu datele de indentificare corespunzatoare), semnatari ai prezentului statut, si functioneaza in acord cu legislatia in vigoare si prevederile prezentului statut.

Asociatia are caracter de reprezentare a membrilor sai, este nonguvernamentala, apolitica si are scop nelucrativ.

Art.3. Sediul central al asociatiei este în Brasov, Strada Muresenilor Nr.5 Ap.4. Sediul poate fi schimbat prin inscris autentic prin hotarârea Consiliului Director al asociatiei, în conditiile legii. Pentru realizarea obiectului sau de activitate, asociatia va putea înfiinta filiale, sucursale, birouri si oficii, în judetul în care îsi are sediul, sau în tara, pe baza hotarârii Consiliului Director si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II - SCOPUL ASOCIAŢIEI, OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI

Art.4. Scopul asociatiei este de a contribui la consolidarea sistemului economiei de piata în România, de a promova si de a apara cu precadere interesele legitime ale oamenilor de afaceri care fac parte din asociatie.

Art.5. Pentru realizarea scopului asociatiei, obiectivele acesteia constau în:

 • promovarea de proiecte prin aceasta urmarindu-se sprijinirea membrilor si a comunitatii locale în sensul îmbunatatirii din punct de vedere calitativ a ofertei de produse si servicii de orice natura;
 • militarea în vederea adoptarii unei legislatii economice care sa consolideze proprietatea privata cu tot ceea ce deriva din aceasta, ca principal fundament al unui sistem economic bazat pe economia de piata si pentru aplicarea si respectarea acesteia în activitatea practica;
 • organizarea de actiuni în vederea încurajarii si sustinerii investitiilor în activitatea de productie, prestarii servicii, comert si turism;
 • sustinerea oamenilor de afaceri în vederea crearii unei infrastructuri care sa raspunda cerintelor desfasurarii unei activitati economice moderne, eficiente;
 • sprijinirea institutiilor statului în vederea solutionarii unor probleme de maxima urgenta având caracter international, national, regional sau local;
 • constituirea de fonduri de solidaritate;
 • combaterea concurentei neloaiale;
 • facilitarea accesului membrilor asociatiei în mod special, precum si altora interesati la documentatii si informatii din domeniile de interes ale acestora;
 • initierea si organizarea de manifestari interne si internationale si misiuni economice specifice obiectului de activitate;
 • facilitarea accesului la burse, cursuri universitare, specializari si doctorate;
 • participarea la elaborarea politicilor locale, regionale sau nationale de stimulare si promovare a întreprinderilor mici si mijlocii;
 • promovarea legalitatii si deplinei corectitudini în activitatea economica;
 • promovarea unui management performant în formarea unor atitudini si culturi asupra calitatii, atât la consumator cât si la furnizor, în mediile economic si social;

Pentru realizarea acestor obiective, Asociatia Oamenilor de Afaceri “PRO INVEST“ întreprinde toate actiunile necesare printre care:

 • organizarea de mese rotunde, seminarii de informare a celor interesati, cursuri de calificare si instruire;
 • organizarea de târguri, expozitii si alte manifestari în scopul promovarii si reprezentarii membrilor, inclusiv activitati de lobby si advocacy;
 • înfiintarea de departamente specializate pe diverse profile cu scopul de a veni în sprijinul membrilor asociatiei dar nu numai;
 • editarea de publicatii periodice si neperiodice avand caracter informative;
 • acordarea de asistenta membrilor asociatiei în relatia cu organele administrative;
 • militarea pentru recunoasterea rolului întreprinderilor mici si mijlocii în economia româneasca;
 • desemnarea de reprezentanti in tara si strainatate in vederea promovarii intereselor oamenilor de afaceri precum si pentru stabilirea de contacte utile acestora.

CAPITOLUL III - DURATA FUNCŢIONĂRII

Art.6. Asociatia se înfiinteaza începând cu data dobandirii personalitatii juridice, pe o durata nedeterminata si se subordoneaza numai legii si prevederilor prezentului statut.

CAPITOLUL IV - DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art.7. Poate deveni membru al Asociatiei Oamenilor de Afaceri “PRO INVEST“, orice entitate economica, astfel cum este aceasta definita conform legii cu interese comune asociatiei, prin reprezentatul/reprezentantii sai.

7.1. Pentru a fi compatibili, entitatile economice si reprezentantii acestora trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa nu fi suferit condamnari penale;
 • sa se bucure de o reputatie nestirbita în mediul de afaceri/economic.

7.2. Inscrierea in Asociatie este voluntara, se face in urma depunerii si analizarii unei cereri scrise si cu recomandarea a cel putin 3 (trei) membrii ai asociatiei, dintre care unul din Consiliul Director.

Art.8. Nu pot fi membrii ai asociatiei, entitatile economice care au comis infractiuni sau care nu au o buna reputatie si pot aduce prejudicii imaginii sau intereselor asociatiei. Pentru îndeplinirea acestei cerinte, Consiliul Director are datoria, în prealabil prezentarii spre aprobare a cererii de înscriere, sa se informeze la organismele competente;

Art.9. Calitatea de membru al asociatiei înceteaza prin:

 • renuntare sau prin retragere;
 • intervenirea starii de incompatibilitate cu calitatea de membru;
 • pierderea capacitatii de exercitiu a reprezentantilor;
 • deces sau dizolvare;
 • excluderea din asociatie potrivit prevederilor statutare.

Membrii asociatiei pot renunta oricând la aceasta calitate. Momentul încetarii calitatii de membru este acela al depunerii si înregistrarii cererii de renuntare, la secretariatul asociatiei. Cererea de renuntare nu trebuie motivata.

Art.10. Hotarârea de retragere a calitatii de membru al asociatiei este de competenta Consiliului Director al acesteia si se adopta cu majoritate simpla. Deciziile de retragere a calitatii de membru sunt definitive. Pentru absenta nejustificata la trei întâlniri consecutive ale membrilor asociatiei, Consiliul Director va lua în discutie calitatea de membru al asociatiei a persoanei în cauza.

Art.11. La propunerea Presedintelui, Consiliul Director poate acorda sau revoca titlul de membru de onoare al asociatiei unor personalitati din tara si strainatate, care prin activitatea desfasurata aduc o contributie deosebita la promovarea si realizarea scopului si obiectivelor asociatiei. Calitatea de membru de onoare nu implica drepturile si îndatoririle stipulate in prezentul statut.

CAPITOLUL V - DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Art.12. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • sa participe cu drept de vot deplin la adunarile generale ale asociatiei, sa puna în discutie probleme care privesc în mod direct sau indirect asociatia sau persoana emitenta si sa ia parte la dezbateri;
 • sa aleaga membrii structurilor de conducere si/sau sa fie alesi în structurile de conducere ale asociatiei dupa o vechime neîntrerupta de 12 luni;
 • sa participe la actiunile initiate si organizate de asociatie;
 • sa beneficieze de sprijin moral, logistic si material din partea asociatiei cât si de toate înlesnirile si facilitatile pe care aceasta le poate obtine si acorda oricaruia dintre membrii sai.

Art.13. Membrii asociatiei au urmatoarele îndatoriri:

 • sa respecte prevederile prezentului Statut si hotarârile structurilor de conducere ale asociatiei;
 • sa participe activ, personal sau prin mandatar, la adunarile generale ale asociatiei;
 • sa sprijine asociatia, în masura posibilitatilor, în organizarea si desfasurarea actiunilor sale;
 • sa promoveze, sub diverse forme, realizarea scopului precum si a ideilor si obiectivelor acesteia;
 • sa achite taxa de înscriere în asociatie în termen de 15 zile de la data comunicarii aprobarii cererii de aderare.

13.1. Membrii noi au, din momentul efectuarii platii taxei de înscriere, drepturi si obligatii egale cu ceilalti membri, dar cu respectarea exceptiei prevazute de art.12 aliniatul 2.

13.2. Membrii deja existenti vor achita pâna la sfârsitul primului trimestru cotizatia anuala de membru, urmând ca noii membrii sa achite cotizatia anuala în termen de 30 de zile de la data dobândirii calitatii de membru.

CAPITOLUL VI - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art.14. Structurile de conducere ale asociatiei sunt Adunarea Generala a Asociatiei (organ de conducere), Consiliul Director (organ executor) si Cenzorul sau Comisia de cenzori (organ de control).

Art.15. Adunarea generala

15.1. Adunarea Generala este formata din toti membrii asociatiei, fiecare dintre acestia avand dreptul la un singur vot. Adunarea Generala se întruneste o data pe an în sedinte ordinare sau, la solicitarea Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori sau a 1/3 din numarul total al membrilor asociatiei, în sedinte extraordinare, pentru motive intemeiate, care servesc intregii asociatii. Convocarea se face de catre Presedinte, cu minim 10 zile calendaristice inainte in cazul sedintelor ordinare si minim 03 zile calendaristice înainte de data stabilita, in cazul sedintelor extraordinare, comunicându-se totodata ordinea de zi, data, locul si ora intalnirii. Întâlnirea este statutara, daca la prima convocare sunt prezenti jumatate plus unu din numarul de membrii, sau indiferent de numarul de membrii la a doua convocare. Data celei de a doua convocari se hotaraste cu jumatate plus unul din voturile celor prezenti la prima convocare.

15.2. Adunarea Generala adopta hotarâri cadru privind activitatea asociatiei, cu jumatate plus unul din voturile celor prezenti. Lucrarile Adunarii Generale sunt conduse de catre Presedinte sau, dupa caz, de Secretarul General sau unul dintre vicepresedinti. Modificarile aduse statutului se aproba cu 2/3 din numarul total al membrilor.

Art.16. Consiliul Director

16.1. Consiliul Director este format din 5 (cinci) membrii alesi prin vot de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 2 (doi) ani si este condus de catre un Presedinte. Acestia actioneaza pentru îndeplinirea obiectivelor asociatiei potrivit statutului si hotarârilor Adunarii Generale. Consiliul Director se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui. Componenta Consiliului Director se poate modifica prin hotarârea Adunarii Generale a Asociatiei.

16.2. Adunarea Generala a Asociatiei alege prin vot un Presedinte pe o perioada de 3 (trei) ani si componenta Consiliului Director – 3 (trei) Vicepresedinti si un Secretar General – pe o perioada de 2 (doi) ani.

16.3. Pe masura dezvoltarii activitatii, Consiliul Director poate angaja personal operativ, caruia îi fixeaza atributiile si salarizarea. Hotarârile Consiliului Director se adopta cu majoritate simpla de voturi. Pentru buna desfasurare a activitatii Consiliului Director, acesta îsi poate constitui organisme de lucru permanente sau temporare, în functie de necesitati. Consiliul Director poate adopta orice fel de hotarâri pe care le considera necesare, cu exceptia modificarii statutului asociatiei. Proiectul de buget si planul de activitati sunt stabilite de catre Consiliul Director si supuse A.G.A. spre aprobare.

16.4. Presedintele reprezinta asociatia în fata tuturor autoritatilor, institutiilor, persoanelor juridice si fizice, române sau straine. Acesta prezideaza Adunarile Generale si reuniunile Consililului Director ale asociatiei. De asemenea, Presedintele reprezinta asociatia în toate raporturile patrimoniale în care asociatia este implicata sau urmeaza sa se implice. Presedintele poate negocia, trata si încheia în numele asociatiei orice fel de acte care modifica, nasc sau sting drepturi si obligatii de natura patrimoniala, numai cu acordul scris al Consiliului Director. Presedintele poate delega o parte din prerogativele si atributiile sale membrilor Consiliului Director, iar pentru problemele determinate, oricarui membru al asociatiei sau persoanelor angajate. Presedintele urmareste ducerea la îndeplinire a hotarârilor Adunarii Generale.

Art.17. Cenzorul (Comisia de Cenzori)

17.1. Controlul asociatiei se exercita de catre un Cenzor (daca numarul membrilor este mai mare de 15) sau de catre o Comisie de Cenzori, (daca numarul membrilor depaseste 100) alesi de catre Adunarea Generala a Asociatiei.

17.2. Cenzorul controleaza si verifica executarea bugetului, patrimoniul asociatiei si al sucursalelor, filialelor, reprezentantelor si birourilor, operatiile financiar – contabile si întocmeste procesele verbale de constatare sau rapoarte pe care le prezinta Consiliului Director prin intermediul Presedintelui si Adunarii Generale.

CAPITOLUL VII - MIJLOACELE FINANCIARE ŞI PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.18. Mijloacele financiare ale asociatiei provin din venituri din proiecte asumate si realizate, taxe de înscriere si cotizatii, sponsorizari, donatii, diverse finantari interne si externe ale diferitelor proiecte promovate de catre asociatie, precum si din alte surse de finantare în conditiile legii, aceste fonduri urmând a fi folosite potrivit prevederilor statutului si hotarîrilor structurilor de conducere ale asociatiei pentru realizarea obiectivelor acesteia. De asemenea, asociatia poate primi si donatii în natura. Asociatia poate detine în proprietate orice bunuri mobile sau imobile. Patrimoniul initial al asociatiei este constituit din taxa de înscriere care a fost stabilita la contravaloarea în lei a 100 USD.

Art.19. Membrii asociatiei platesc o taxa de înscriere si o cotizatie anuala. Modificarea cuantumul taxei de înscriere si al cotizatiei se propune de catre Consiliul Director al asociatiei si este supusa aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei. Alte venituri se pot constitui din actiuni economice etc., desfasurate în conditiile legii, cât si din dobânzi la conturi curente si/sau depozite.

Art.20. Fondurile asociatiei se pastreaza în conturi si depozite bancare si se gestioneaza contabil potrivit legilor Statului român.

CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.21. Dizolvarea si lichidarea se vor realiza în conditiile art. 54, 55 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare, în urmatoarele conditii:

 • prin hotarârea Adunarii Generale, luata cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor asociatiei;
 • de drept:
 • când scopul si obiectivele nu pot fi realizate
 • când din motive de insolvalibilatate asociatia nu-si poate desfasura activitatea.

Art.22. Patrimoniul net dupa lichidare este indivizibil si pe baza hotarârii Adunarii Generale a Asociatiei se va hotarâ modul de lichidare, în conditiile art. 60 din Ordonanta Guvernului nr.26/2000, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.23. Consiliul Director poate hotarâ afilierea asociatiei la alte organizatii similare din tara si din strainatate. Afilierea nu se poate face daca aduce relatii de subordonare.

Art.24. Contributiile membrilor fondatori ai asociatiei se depun pâna la data introducerii cererii de dobândire a personalitatii juridice, la instanta judecatoreasca competenta.

Art.25. Presedintele si membrii Consiliului Director au obligatia ca la maximum 3 (trei) luni de la data alegerii sa aduca la cunostinta tuturor membrilor un plan de activitate pe 3 (trei) respectiv 2 (doi) ani.

Art.26. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale care reglementeaza înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor nonguvernamentale.